Monthly Archives: octombrie 2016

ANUNT -Concurs posturi MUNCITOR si SPALATOREASA

ANUNT -Concurs posturi MUNCITOR si SPALATOREASA

GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12

STR.24 IANUARIE NR.2, TULCEA

TEL./FAX: 0240515171

NR   669/ 21.10.2016

ANUNŢ

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA:

 • 1 POST SPALATOREASA –perioada nedeterminata
 • 1 POST MUNCITOR INTRETINERE SCOALA-perioada nedeterminata

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

conform ART. 3- HG 286/2011 actualizata

 

 1. a) Are cetăţenia romană, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 2. b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit.
 3. c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 4. d) Are capacitatea deplină de exercițiu.
 5. e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate.
 6. f) Îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
 7. g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. CONDIŢII SPECIFICE
 9. -SPALATOREASA
 10. a) Studii Generale
 11. b) Cursul de igienă absolvit în anul în curs
 12. c) Abilităţi de lucru în echipă.
 13. d) Capacitatea de organizare a muncii.
 14. MUNCITOR INTRETINERE SCOALA
 15. a) Studii generale

b)Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate.

 1. c) Experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj.
 2. f) Capacitatea de organizare a muncii.

 

 

 1. ETAPELE CONCURSULUI

 

 1. a) Înscrierea in perioada 15-16.11.2016 intre orele 10:00- 13:00.
 2. b) Anunt selecţie dosare în data de 17.11. 2016, ora 16: 00
 3. c) Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor în data de 18.11.2016 între orele 10:00 -12:00.
 4. d) Afişarea rezultatelor contestaţiilor pe data de 18.11.2016, ora 16:00.
 5. e) Proba scrisa- 23.11. 2016 interval orar 10:00-11:00/ intrarea in sala-ora 9.30
 6. f) Interviu 23.11.2016 ora 12:30- 13:30
 7. g) Proba practică 23.11.2016, incepand cu ora 13:30
 8. h) Afişarea rezultatelor 24.11.2016 ora 9.00.
 9. i) Depunerea contestatiilor: ora 11:00-12:00.
 10. j) Afisarea rezultatelor contestatiilor ora 15:00
 11. k) Afişarea rezultatelor finale în data de 24.11.2016 ora 16:00.

 

Nota:

-Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și / sau în rezolvarea unor teste – grila.

- În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

-proba practica consta în rezolvarea unei situaţii practice

 

 

 1. DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 1. a) Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unității.
 2. b) Copia actelor de identitate.
 3. c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă.
 5. e) Cazierul judiciar.
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. g) Curriculum Vitae Europass.
 8. h) Copie certificat de naştere.
 9. i) Copie certificat de căsătorie.
 10. j) Declaraţie tip a candidatului că a studiat fişa postului şi se angajează să îndeplinească atribuţiile specifice, în situaţia în care va fi admis ;

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SPALATOREASA- STUDII G

 

-Legea 319/ 2006 privind protecția și securitatea muncii  CAP. IV- Obligaţiile lucrătorilor-art.22 şi 23

-Legea 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

-Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţole şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;

-atributiile postului de spalatoreasa- norme de igiena

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR ÎNTREŢINERE -studii (G; M)

 

 1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor-art.22 şi 23 ;
 2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţole şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Normele privind protecţia muncii.

 

Date contact: secretar comisie, prof. Maria Uzunia, tel. 0748487019

Director,

Prof. SAPERA MARIANA