Author Archives: gradi

About gradi

Tulcea

REINSCRIEREA SI INSCRIEREA IN ANUL SCOLAR 2020-2021!

REINSCRIEREA SI INSCRIEREA IN ANUL SCOLAR 2020-2021!

În perioada 25 mai—5 iunie 2020 va avea loc REÎNSCRIEREA copiilor care frecventează Grădiniţa cu P.P. nr. 12 Tulcea pentru  anul şcolar 2020-2021

Procedura de reînscriere pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată de Consiliul de Administraţie, prevede ca reînscrierea să se realizeze online, prin completarea unui formular ce va fi pus la dispoziţia părinţilor pe grupurile de WhatsApp şi înapoiat prin poşta electronică la adresa gradinita12_tl@yahoo.com

Termenul de primire a formularelor de reînscriere este 5 iunie 2020,

ora 12.00

După acestă dată platforma Siiir nu mai permite reînscrierea copiilor, astfel, părinţii care nu transmit în timp real formularul îşi pierd locul, acesta considerându-se liber pentru etapa de înscrieri.

 ÎNSCRIEREA COPIILOR LA

 GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 12 TULCEA ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

ETAPE DE ÎNSCRIERE

PRIMA ETAPĂ:

08.06.2020-26.06.2020 – COLECTARE DOSARE

29.06.2020-03.07.2020 –PROCESARE CERERI Faza I, Faza II şi Faza III

A DOUA ETAPĂ:

20.07.2020 -31.07.2020 – COLECTARE DOSARE;

03.08.2020 – 10.08.2020 – PROCESARE CERERI Faza I, Faza II şi Faza III

ETAPA DE AJUSTĂRI: 11.08.2020 -31.08.2020

PROGRAM DE PRIMIRE DOSARE DE ÎNSCRIERE

                                în perioada 08.06.-26.06.2020

Luni. Marţi, Miercuri, Joi, Vineri: 9.00-11.00 la sediul Grădiniţei cu P.P. nr. 12 Tulcea, str. 24Ianuarie, nr. 2, Tulcea

Accesul părinţilor se face respectând procedurile de siguranţă cu character medical: obligatoriu echipament adecvat (mască, mănuşi) şi se vor respecta traseele indicate prin săgeţi.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

 • Copie certificate de naştere copil;
 • Copii C.I. părinţi;
 • Adeverinţa de salariat al unuia dintre părinţi
 • Adeverinţă medicală cu vaccinările;
 • Cerere tip –se primeşte şi completează în momentul depunerii dosarului;
 • Număr de telefon al unuia dintre părinţi.

Documentele enumerate pot fi trimise şi pe adresa de mail gradinita12_tl@yahoo.com

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020-2021

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020-2021

OFERTA    EDUCAȚIONALĂ

ANUL ȘCOLAR  2020-2021

STR.24 IANUARIE NR.2,

tel:0240515171 / 0745071809

E-mail:  gradinita12_tl@yahoo.com www.gradinita12.ro

RESURSE MATERIALE:

6 săli de grupă mobilate modular, dotate cu materiale didactice multimedia, conectate la INTERNET, luminoase, curate;

Grupurile sanitare și blocul alimentar modernizate și utilate ;

Curte interioară amenajată  cu loc  de joacă pentru copii;

SALĂ DE JOC

DORMITOARE

BUCĂTĂRIE PROPRIE

Activitati  optionale

„CÂND ZÂMBEȘTI EȘTI MINUNAT!””

“  ENGLISH IS FUN!”

„PRICHINDEII ȘI PUṢCULIṬA FERMECATĂ”

„MICII DANSATORI!”

„ÎN LUMEA MINUNATĂ A POVEŞTILOR”

PROGRAMUL GRĂDINIṬEI

               600-1800

STR.24 IANUARIE, NR.2

TEL.0240515171, 0745071809

E-mail:  gradinita12_tl@yahoo.com

WEB :  gradinita12.ro

Semestrial organizăm activităţi demonstrative cu participarea părinţilor, piese de teatru în grădiniţă sau la teatru, vizităm muzee sau alte destinaţii interactive în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor.

Mergem  în excursia anuală de o zi cu copiii şi organizăm aniversările acestora.

 • Oferim consiliere psihologică, logopedie şi asistenţă medicală.

Anul şcolar 2020-2021 vom avea 2 grupe mici ce vor fi îndrumate de următoarele cdre didactice:

-prof. Nichitov Paula/ prof. Nichitov Cornelia

-educ. Stănciuc Steluța/ educ. Gănescu Cecilia

Acte anexate la dosar:

 • copie certificat de naştere;

 • copie C.I. părinţi;

 • adeverinţă vaccinări;

 • adeverinţă de la locul de muncă.

GRĂDINIŢA  CU P.P. NR 12 este un tărâm

de basm, unde copiii vin cu plăcere, se simt în siguranţă şi iubiţi, unde învaţă lucruri interesante într-un mediu calm şi relaxant.

STIMAṬI PĂRINȚI

ANALIZAȚI,   GÂNDIȚI  ȘI…  ALEGEȚI  !!!

ANUNŢ IMPORTANT!!!! ÎN PERIOADA 23 -24 IANUARIE GRĂDINIŢA VA FI ÎNCHISĂ!

ANUNŢ IMPORTANT!!!! ÎN PERIOADA 23 -24 IANUARIE GRĂDINIŢA VA FI ÎNCHISĂ!

DRAGI PĂRINŢI, GRĂDINIŢA VA FI ÎNCHISĂ LUNI 23 IANUARIE, CARE CONFORM HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 28/ 2017 A FOST STABILITĂ ZI LIBERĂ ŞI MARŢI 24 IANUARIE DECLARATĂ ZI LIBERĂ POTRIVIT CODULUI MUNCII . VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG LA GRĂDINIŢĂ PE DATA DE 25 IANUARIE!!!

ANUNT -Concurs posturi MUNCITOR si SPALATOREASA

ANUNT -Concurs posturi MUNCITOR si SPALATOREASA

GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12

STR.24 IANUARIE NR.2, TULCEA

TEL./FAX: 0240515171

NR   669/ 21.10.2016

ANUNŢ

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA:

 • 1 POST SPALATOREASA –perioada nedeterminata
 • 1 POST MUNCITOR INTRETINERE SCOALA-perioada nedeterminata

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

conform ART. 3- HG 286/2011 actualizata

 

 1. a) Are cetăţenia romană, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 2. b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit.
 3. c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 4. d) Are capacitatea deplină de exercițiu.
 5. e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate.
 6. f) Îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
 7. g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. CONDIŢII SPECIFICE
 9. -SPALATOREASA
 10. a) Studii Generale
 11. b) Cursul de igienă absolvit în anul în curs
 12. c) Abilităţi de lucru în echipă.
 13. d) Capacitatea de organizare a muncii.
 14. MUNCITOR INTRETINERE SCOALA
 15. a) Studii generale

b)Cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile : instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate.

 1. c) Experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj.
 2. f) Capacitatea de organizare a muncii.

 

 

 1. ETAPELE CONCURSULUI

 

 1. a) Înscrierea in perioada 15-16.11.2016 intre orele 10:00- 13:00.
 2. b) Anunt selecţie dosare în data de 17.11. 2016, ora 16: 00
 3. c) Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor în data de 18.11.2016 între orele 10:00 -12:00.
 4. d) Afişarea rezultatelor contestaţiilor pe data de 18.11.2016, ora 16:00.
 5. e) Proba scrisa- 23.11. 2016 interval orar 10:00-11:00/ intrarea in sala-ora 9.30
 6. f) Interviu 23.11.2016 ora 12:30- 13:30
 7. g) Proba practică 23.11.2016, incepand cu ora 13:30
 8. h) Afişarea rezultatelor 24.11.2016 ora 9.00.
 9. i) Depunerea contestatiilor: ora 11:00-12:00.
 10. j) Afisarea rezultatelor contestatiilor ora 15:00
 11. k) Afişarea rezultatelor finale în data de 24.11.2016 ora 16:00.

 

Nota:

-Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și / sau în rezolvarea unor teste – grila.

- În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

-proba practica consta în rezolvarea unei situaţii practice

 

 

 1. DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

 1. a) Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unității.
 2. b) Copia actelor de identitate.
 3. c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. d) Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă.
 5. e) Cazierul judiciar.
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. g) Curriculum Vitae Europass.
 8. h) Copie certificat de naştere.
 9. i) Copie certificat de căsătorie.
 10. j) Declaraţie tip a candidatului că a studiat fişa postului şi se angajează să îndeplinească atribuţiile specifice, în situaţia în care va fi admis ;

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE SPALATOREASA- STUDII G

 

-Legea 319/ 2006 privind protecția și securitatea muncii  CAP. IV- Obligaţiile lucrătorilor-art.22 şi 23

-Legea 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

-Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţole şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;

-atributiile postului de spalatoreasa- norme de igiena

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR ÎNTREŢINERE -studii (G; M)

 

 1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor-art.22 şi 23 ;
 2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţole şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;
 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Normele privind protecţia muncii.

 

Date contact: secretar comisie, prof. Maria Uzunia, tel. 0748487019

Director,

Prof. SAPERA MARIANA

HOT. C.A.

HOT. C.A.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA

                               HOTĂRÂREA nr.10 din 19.05.2016

În temeiul:

– Legii 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale cu modificarile ulterioare;

– Regulamentul de organizare ṣi funcṭionare a unităṭilor de învăṭămȃnt preuniversitar/ Ordin nr. 5115/ 2014;

-Regulament de organizare ṣi funcṭionare –Grădiniṭa cu p.p. nr. 12 nr.583 /14.09.2015;

-OMECS nr. 4496 /13.07.2015;

– solicitari ale părinṭilor cu privire la frecventarea grădiniṭei în perioada vacanṭei de vară nr.  239 / 17.05.2016 ;

– planul de ṣcolarizare nr. 1969 / 22.04.2016.

                 Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu p.p. nr. 12 Tulcea, 

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului privind evaluarea activităṭilor extracurriculare desfăṣurate în cadrul programului “Să ṣtii mai multe, să fii mai bun!”

Art. 2. Se aprobă structura grupelor pentru anul ṣcolar 2016-2017;

Art. 3. Se aprobă perioada de funcṭionare în vacanṭa de vară ca fiind: 27.06.2016- 15.07.2016.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi , pe site-ul Grădiniţei şi la avizierul unităţii de învăţământ.

 

 

 

Întocmit,                                                                                 Preşedinte CA,

secretar CA,                                                                                     Director,

Uzunia Maria                                                                                  Nichitov Paula

 

PROIECTUL NATIONAL “NE JUCAM, INVATAM, NATURA O PROTEJAM!”

PROIECTUL NATIONAL “NE JUCAM, INVATAM, NATURA O PROTEJAM!”

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL

 

„ NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

-CONCURS  NAȚIONAL-

-SIMPOZION-

ediţia a III-a

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:          

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 12 TULCEA

 

COORDONATORI PROIECT

 • Mincu Steliana –  Inspector pentru învățământ preșcolar                            
 • Nichitov Paula – director Grădinița cu p.p. nr.12
 • Iliescu Dumitra
 • înv. preșc. Berechet Ecaterina
 • înv. preșc. Nichitov Cornelia
 • Uzunia Maria
 • înv. preșc Bondar Eleonora
 • Gănescu Cecilia
 • Iorgu Maria
 • Bumbac Steluța
 • Dumitru Daniela
 • înv. preșcolar Trifanov Ana Valentina
 • înv. preșc. Mocăniță Ramona

 

PARTENERI

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea
 • Liceul de Artă „George Georgescu”
 • Casa Corpului Didactic Tulcea
 • Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării
 • Casa Avramide Tulcea
 • Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
 • Unități de învățământ preșcolar participante, din județul Tulcea și din țară.

 

                            

ARGUMENT

 

Cum viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, ne propunem cu toţii să asigurăm o lume mai curată, în care copilul să ştie că fiecare gest contează, atât cel personal, cât şi cel al grupului, în cadrul comunităţii.

Educaţia pentru protecţia mediului bine realizată în grădiniţă şi apoi în şcoală răspunde la una din prevederile fundamentale ale Drepturilor Omului şi

anume : „Dreptul la sănătate, dreptul la viaţă!” căci ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine.

 

SCOP

Cultivarea unei atitudini responsabile faţă de mediu, conştientizarea pericolelor unei degradări accentuate a mediului.

 

   Obiective :

 • Desfasurarea activităţilor educative cu caracter experimental şi demonstrativ contribuind la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc (colectarea materialelor refolosibile, îngrijirea unor spaţii verzi, cultivarea plantelor ornamentale, economisirea apei şi energiei electrice);
 • Dezvoltarea abilităţilor practice şi a creativităţii utilizând tehnici variate atat prin îmbinarea tradiţionalului cu originalitatea cat si prin valorificarea materialelor din natura si
 • Promovarea schimbului de bune practici în vederea motivării copiilor de a participa la acţiuni care îmbogăţeasc condiţiile de mediu.
 • Stimularea curiozității pentru investigarea și înțelegerea mediului înconjurător.

 

Grup ţintă:

 • Preşcolari cu aptitudini, imaginaţie şi talent din grădiniţă.
 • Categoria de varsta 3-6 ani.
 • Cadre didactice

 

Durata şi locul de desfăşurare:

18 aprilie – 03 iunie 2016  la Grădiniţa cu  program prelungit nr. 12 Tulcea         

Secţiunile proiectului educațional

 1. simpozion
 2. concurs cu 3 secțiuni: desen, pictură și colaj

 

 

 

Regulament de participare:

 

SECŢIUNEA – I- SIMPOZION:

Tema: NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

 – Modalităţi de cultivare a unei atitudini responsabile faţă de mediu în grădiniţă - Exemple de bune practici-

 

Materialele se vor trimite în perioada 18 aprilie –20 mai 2016, obligatoriu    însoţite de fişa de înscriere, prin mail, la adresa n.cornelia@yahoo.com

             Acţiunea se desfăşoară la Casa Avramide Tulcea, în data de  3 iunie 2016  orele10, cu participarea directă/indirectă a cadrelor didactice implicate în simpozion.

 • Materialele se vor edita în power point, un număr de maxim 10 slide-uri.
 • Mesajul transmis trebuie sa respecte tematica proiectului si sa vizeze aspecte

 

cu un grad ridicat de interes.

 • Să conţină exemple din activitatea cu preşcolarii şi păreri personale ale autorilor.

 

Fiecare material trebuie să cuprindă  la începutul prezentării :

1.Titlul

2.Numele şi prenumele cadrului didactic 

3.Instituţia preşcolară în care îşi desfăşoară activitatea

Materialele  pot să cuprindă 2 autori numai la grădiniţele cu program prelungit. Bibliografia se consemnează la sfârşitul materialului.

 

SECŢIUNEA a II-a: -CONCURS NAȚIONAL-

         Tema:  NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

 • Lucrările vor fi realizate pe hârtie A4 cuprinzând  activităţi artistico-plastice sau  practice realizate de preşcolari respectând tema concursului.
 • Pentru lucrări se va realiza o etichetă (în colţul dreapta jos-față), care va conţine:

Titlul lucrării:

Numele şi prenumele preşcolarului

Grupa 

Secțiunea concursului

Grădiniţa de provenienţă

Numele cadrului didactic coordonator

 

 • Perioada de înscriere : 18 aprilie20 mai 2016 ( data postei ) pe adresa grădinitei :Grădiniţa cu  program prelungit nr.12 Tulcea , str. 24 Ianuarie, nr.2, loc. Tulcea, jud. Tulcea, cod 820049.
 • Lucrările se depun sau se trimit împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat , în dublu exemplar  va fi semnat și ștampilat de directorul unității de

 

învățământ, urmând ca un exemplar sa fie returnat odată cu rezultatele concursului;

 • Lucrările vor fi trimise împreună cu un plic autoadresat, format A4, timbrat corespunzător –  valoare timbru  3 lei;

        Nu se percepe taxa de participare.

 

FIECARE CADRU DIDACTIC POATE PARTICIPA LA AMBELE SECȚIUNI CU O LUCRARE LA SIMPOZION ȘI MAXIM 3 LUCRĂRI LACONCURS ( CÂTE O LUCRARE PENTRU FIECARE SECȚIUNE A CONCURSULUI).

        

CRITERII DE JURIZARE

 • Respectarea tematicii concursului
 • Transmiterea unui mesaj artistico – plastic
 • Încadrarea lucrarii în format A 4
 • Respectarea acurateţii şi originalităţii lucrărilor
 • Folosirea corectă a tehnicilor în realizarea lucrărilor.

NOTA: Vor fi descalificate lucrarile prescolarilor  in care se va constata interventia adultului .

 

Premierea lucrărilor se va face în data de 03 iunie 2016, în cadrul expoziţiei organizate cu lucrările participante la Casa  Avramide Tulcea.

Se vor acorda premiile I, II, III pentru lucrările participante la secțiunea concurs pe nivel de vârstă.

Diplomele vor fi trimise pe adresele de e-mail scrise in fișele de inscriere sau cu plicul autoadresat timbrat trimis odată cu lucrările.

 

RESURSE UMANE:

 • Cadrele didactice
 • Preşcolarii

 

 

REZULTATUL AȘTEPTAT:

 • Cultivarea unei atitudini responsabile faţă de mediu,
 • Conştientizarea pericolelor unei degradări accentuate a mediului.
 • Promovarea dialogului şi a comunicării între cadre didactice şi preşcolari din unităţi şi oraşe diferite;
 • Afirmarea talentului creativ şi artistic al copiilor şi al cadrelor didactice îndrumătoare;
 • Finalizarea concursului prin acordarea de diplome şi popularizarea acestora prin intermediul unei expoziţii cu lucrările participante: desene, picturi sau colaje.

 

 

 

EVALUAREA PROIECTULUI:

 • Expoziţie cu lucrările realizate de copii;
 • CD cu poze cuprinzând lucrările realizate şi prezentate în cadrul expoziţiei;
 • Diplome;
 • Portofoliul concursului.
 • Popularizarea proiectului pe site-ul grădiniței: gradinita12.ro,                 pe Facebook- ul unității: ” Gradinita Doisprezece Tulcea” si in revista gradinitei “ Traistuta fermecata”.

 

IMPACTUL:

Copiii îşi vor dezvolta competenţe ca:

 • O atitudine pozitivă față de mediul înconjurător.
 • Exprimarea liberă a sentimentelor prin artă.

 

JURIZAREA:

Va fi asigurată de  cadre didactice   și  specialiști în domeniu:

 • prof. Mincu Steliana I.S.J. Tulcea
 • Oancea Traian, Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea
 • Nichifor Gabriela, Director- Casa Corpului Didactic Tulcea

Educ. Nichitov Paula- director Grădinița cu p.p. nr.12

 • Ivancenco Liliana- ARBDD Tulcea
 • Reprezentant INCDDD Tulcea -

 

graficul Desfășurării proiectului:

 • Perioada de înscriere: 18 aprilie – 20 mai 2016
 • Perioada de desfăşurare a concursului 30 mai   – 03 iunie 2016
 • Festivitatea de premiere: 03 iunie 2016
 • Trimiterea diplomelor până pe 24 iunie 2016

 

 

PERSOANE DE CONTACT:

 

 

 • înv. preșcolar Nichitov Paula – director Grădinița cu p.p. nr.12 Tel : 0240/515171, email: gradinita12_tl@yahoo.com
 • înv. preșcolar Trifanov Ana Valentina – tel: 0763645098
 • Nichitov Cornelia email: n.cornelia@yahoo.com
 • Iliescu Dumitra- Tel: 0722760760
 • înv. preșc. Berechet Ecaterina – Tel : 0747028951

 

VĂ RUGĂM SĂ CONFIRMAȚI PARTICIPAREA LA EVENIMENT PÂNĂ PE  30 mai 2016

 

ANEXA 1

Grădinița cu p.p. nr.12 Tulcea                                                        Grădinița……………………………………….

Str.24 ianuarie  nr.2 loc.Tulcea                                                        …………………………………………………….

Tel./fax. 0240/515171                                                                     ……………………………………………………..

e-mail: gradinita12_tl@yahoo.com                                                ………………………………………………………

Nr. …………/……………                                                                                 Nr……………../……………………

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi………………………între grădinițele:

Gradinita cu p.p. nr.12 Tulcea, reprezentată de educ. Nichitov Paula, în calitate de director şi coordonator și ……………………………………………………..reprezentată de ………………………………………………..….., în calitate de partener în cadrul concursului

NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!” , ediţia iunie 2016.

Grădinița coordonatoare se obligă:

 • Să încheie parteneriate cu  grădinițe din alte judeţe
 • Să promoveze proiectul în cadrul grădinițelor din judeţele tarii
 • Să colecteze lucrările realizate de către parteneri
 • Să trimită participanţilor diplomele obţinute
 • Să promoveze  exemple de buna practica din proiect.

 

Grădinița  participantă/ parteneră se obligă:

 • Să înscrie preşcolarii  în concurs
 • Să îndrume preşcolarii în realizarea lucrărilor
 • Să expedieze lucrările pe adresa grădiniței initiatoare în termenele stabilite
 • Să distribuie preșcolarilor si cadrelor didactice participante diplomele.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte (grădinița coordonatoare si grădinița parteneră).

 

Grădinița cu p.p. nr 12 Tulcea                                                     …………………………………

Director,                                                                                      Director,

Educ. Nichitov Paula                                                                …………………………

 

 

ANEXA 2

 

FORMULAR  DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZION

Tema:NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

Exemple de bune practici /Modalităţi de cultivare a unei atitudini responsabile faţă de mediu în grădiniţă

 

3 iunie 2016

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic:……………………………………………….

Funcţia:…………………………………………………………………………………

Unitatea de învăţământ:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Telefon:…………………………………………………………………………………………………………..

Titlul lucrării:…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adresa e-mail unde vor fi trimise diplomele:……………………………………

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic,

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

FORMULAR  DE ÎNSCRIERE

la concursul national NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

3 iunie 2016

Numele îndrumătorului……………………………………………….

Prenumele îndrumătorului …………………………………………..

Unitatea de învăţământ:…………………………………………

E-mail………………… ………………unde se pot trimite diplomele

Tel……………………

Preşcolari participanţi:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele preşcolarilor/ elevilor Grupa     Secţiunea

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic,

 

 

Proiectul educational DE LA JOC LA EDUCATIE FINANCIARA

Proiectul educational DE LA JOC LA EDUCATIE FINANCIARA
                În anul scolar 2015-2016 am implementat proiectul educational “De la joc la educatie financiară”  în cadrul căruia copiii desfăsoară activități și jocuri atractive care stimulează dezvoltarea cognitivă, creativitatea, spiritul antreprenorial, contribuind la însușirea unor comportamente conform intereselor și nevoilor copiilor de vârstă preșcolară. Educaţia financiară poate începe la vârstele timpurii şi se realizează pe tot parcursul vieții.Timpul şi energia investite acum sunt cel mai bun chilipir atunci când este vorba de copiii noştri, iar rezultatele activităţilor ne pot aduce dividende pentru tot restul vieţii.           

                                                  „De la joc la Educație financiară”

GRĂDINIȚA CU P.P. NR.12 TULCEA

Grupa mare II

Grupa mijlocie și Grupa mare I

Martie 2016

Educația financiară în grădiniță reprezintă o formă de activitate educațională al cărui scop este să pregătească copiii pentru dobândirea unor deprinderi și abilități de management al banilor și de adoptare al deciziilor care au consecințe financiare, utilizând forme și activități de învățare diversificate.

Prin activitățile desfășurate cu preșcolarii s-a urmărit formarea unor deprinderi și abilități de utilizare a mijloacelor și tehnicilor bancare (bani, carduri, bancomat) precum și conturarea unei imagini a modului în care banii sunt percepuți, cheltuiți și economisiți.

Prin jocuri atractive precum jocuri exercițiu, jocuri de rol, jocuri folosind softuri educaționale, activități desfășurate folosind caietele de lucru, discuții libere s-a urmărit dezvoltarea capacităților cognitive, afective și volative ale copiilor preșcolari precum și formarea unui comportament responsabil față de bani.

ü  Pentru început copiii s-au familiarizat cu caietele de educație financiară de unde au învățat noțiunea de „bani”, la ce folosesc aceștia și despre circuitul banilor în economie.

 • Ȋn cadrul activităților desfășurate, copiii au învățat ce înseamnă trocul exersând prin jocul ”Hai să facem schimb!” în care fiecare a primit un obiect din sala de grupă și a trebuit să facă schimb între ei. Precum și jocul cu troc de pe cd-ul ” De la joc la Educație financiară”.
 • Parcurgând tema ”Parfumul primăverii”, preșcolarii grupei mari s-au jucat ”de-a florăresele”- joc în care au vândut/au cumpărat flori de primăvară utilizând cuburi în loc de bani.

”Piticii veseli” au intrat în ”lumea banilor” vizionând filmulețul educativ de pe cd-ul ”De la joc la Educație financiară”.

 • ”Piticii veseli” au făcut puzzle-urile de la nivelul 1 de pe cd-ul ”De la joc la Educație financiară”, obținând imagini atractive cu bănuți, în contratimp.

Ȋn săptămâna ”Legumele primăverii”, copiii s-au jucat ”De-a aprozarul”, joc în care au vândut/au cumpărat legume de primăvară. De data aceasta au utilizat bani de jucărie (bancnote în miniatură).

 • Activitate: “Banii si valoarea lor”- dicutii

Deoarece la aceasta varsta prescolara “banii” reprezinta doar niste obiecte concrete, fara o valoare reala si pentru ca ei sunt dispusi sa ofere o suma mai mare decat pretul obiectului pe care si-l doresc, am considerat ca este necasara desfasuarea unei activitati prin care sa le explicam, ce sunt banii si cum se obtin acestia.

 • In urma acestei activitati prescolarii au invatat ca nu oricine poate obtine orice suma de bani, oricat de mare ar fi aceasta.
 • Tata sau mama merg la serviciu pentru a castiga bani- astfel, au inceput sa isi formeze o reprezentare a modului in care sunt obtinuti banii.
 • Banii se obtin prin munca – invatandu-i astfel si valori morale.
 • Activitate: “La magazinul de jucarii”- joc didactic

Pentru a intelege mai bine ce inseamna sa mergi la magazin si sa faci cumparaturi cu bani, am desfasurat impreuna cu prescolarii grupei jocul “La magazinul de jucarii” in cadrul caruia ne-am jucat de-a vanzatoarea si cumparatorii.

Pe o masuta se afla mai multe jucarii, iar in dreptul fiecarie jucarii se afla pretul. In spatele masutei se va afla vanzatorul.

Fiecare copil are cate o suma de bani cu care va veni si va cumpara jucaria preferata in functie de suma de care dispune                                                                             

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

   MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA                                138 /13.02.2015 anul școlar 2014-2015 actualizat conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar / Ordin nr. 5.115/2014 Avizat în Consiliul profesoral din 13.02.2015 Aprobat în Consiluil de Administrație din 13.02.2015 Director, […]