Monthly Archives: iunie 2016

HOT. C.A.

HOT. C.A.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA

                               HOTĂRÂREA nr.10 din 19.05.2016

În temeiul:

– Legii 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale cu modificarile ulterioare;

– Regulamentul de organizare ṣi funcṭionare a unităṭilor de învăṭămȃnt preuniversitar/ Ordin nr. 5115/ 2014;

-Regulament de organizare ṣi funcṭionare –Grădiniṭa cu p.p. nr. 12 nr.583 /14.09.2015;

-OMECS nr. 4496 /13.07.2015;

– solicitari ale părinṭilor cu privire la frecventarea grădiniṭei în perioada vacanṭei de vară nr.  239 / 17.05.2016 ;

– planul de ṣcolarizare nr. 1969 / 22.04.2016.

                 Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu p.p. nr. 12 Tulcea, 

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea Raportului privind evaluarea activităṭilor extracurriculare desfăṣurate în cadrul programului “Să ṣtii mai multe, să fii mai bun!”

Art. 2. Se aprobă structura grupelor pentru anul ṣcolar 2016-2017;

Art. 3. Se aprobă perioada de funcṭionare în vacanṭa de vară ca fiind: 27.06.2016- 15.07.2016.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă tuturor celor interesaţi , pe site-ul Grădiniţei şi la avizierul unităţii de învăţământ.

 

 

 

Întocmit,                                                                                 Preşedinte CA,

secretar CA,                                                                                     Director,

Uzunia Maria                                                                                  Nichitov Paula