REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA                               

138 /13.02.2015

anul școlar 2014-2015

actualizat conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților

de învățământ preuniversitar / Ordin nr. 5.115/2014

Avizat în Consiliul profesoral din 13.02.2015

Aprobat în Consiluil de Administrație din 13.02.2015

Director,

Prof. inv.presc. MINCU STELIANA

 

 

                                            Titlul I

 

Dispozitii generale

 

Capitolul 1

Cadrul de reglementare

 

                                           

 Art.I. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii educatiei nationale nr.1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5.115/2014 şi alte acte normative elaborate de M.E.C.S.

Art.2. Activitatea din grădiniţa se realizează în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educaţie şi protecţie, indiferent de condiţia socială, materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă a părinţilor.

Art.3. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Grădiniţei cu program  prelungit Nr.12 Tulcea, prevederile sale fiind obligatorii pentru director, personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, copii şi părinţi. Regulamentul se dezbate de către consiliul profesoral. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ şi părinţi.

Capitolul 2

Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar

Art. 4

 • Grădiniţa cu P.P. nr. 12 Tulcea se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a ROFUIP/2015.
 • Conducerea Grădiniţei cu P.P. nr. 12 Tulcea își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5

Grădiniţa cu P.P. nr. 12 este organizată și funcționează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate.

Titlul II

Organizarea și conducerea grădiniței

Capitolul 1
Rețeaua școlară

Art. 6 Incepând cu data de 01.07.2011 Grădiniţa cu P.P. nr. 12 Tulcea este unitate de învăţământ ordonatoare terţtiara de credite, având personalitate juridică. Compartimentul financiar contabil este condus de un administrator financiar (contabil şef).

Art. 7

 • Ca unitate de învățământ cu personalitate juridică (PJ) Grădiniţa cu P.P. nr. 12 Tulcea are următoarele elemente definitorii:
 1. act de înființare – hotărâre a autorităților administrației publice locale și decizie ISJ;
 2. dispune de patrimoniu în proprietate publică (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
 3. cod de identitate fiscală (CIF);
 4. cont în Trezoreria Statului;
 5. ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației Naționale și cu denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat.
 • Grădiniţa cu P.P. nr. 12 Tulcea ca unitate de învățământ cu personalitate juridică are conducere, personal și buget proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de autonomie instituțională și decizională.

Capitolul 2

Organizarea programului școlar

Art.8

 • Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.
 • Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.
 • Grupele cu program prelungit funcţionează în două schimburi, de luni până vineri, între orele 06,00 – 17,30, asigurând atât educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială, cât şi protecţia socială a acestora.
 • Copiii vor fi aduşi la grădiniţă(cu program prelungit ) până la orele 08,15 maximum şi vor fi luaţi la domiciliu până la orele 17,00. Intre orele 17,00-17,30 au loc consultaţiile cu părinţii şi plecarea acasă a copiilor cu situaţii speciale( părinţi care lucrează în ture sau cu program prelungit).
 • Activitatea instructiv-educativă în grădiniţa de copii se desfăşoară pe baza unui program stabilit de educatoare, conform curriculum-ului naţional. Acesta respectă prevederile planului de învăţământ pentru grupa respectivă şi poate fi flexibil;
 • Durata activităţilor este de max.35 de minute, în funcţie de specificul vârstei preşcolarilor, iar a pauzelor (preşcolarilor)de 10 minute, timp în care aceştia merg la toaleta sau fac mişcare pe holul grădiniţei, fiind supravegheaţi de îngrijitoarea de sector.
 • Educatoarea prestează 5 ore zilnic, activitate cu preşcolarii.
 • Educatoarea beneficiază de pauza de 15 minute, în intervalul 10,-10,30, aprobat de Consiliul de administraţie, timp în care, copiii sunt supravegheaţi în sala de grupă, de catre îngrijitoarea de sector.
 • În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
 • Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
 1. la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale și ai părinților, cu aprobarea inspectorului școlar general;
 • Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor.

Art. 9

 • În perioada vacanțelor școlare grădinița poate organiza, separat sau în colaborare, activități educative cu copiii, în baza hotărârii Consiliului de administrație, care aprobă și costurile de hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective aplicabile pentru tot personalul unității.
 • În vederea participării la activitățile educative menționate la alin.1, părinții și unitatea de învățământ încheie contractul educațional prevăzut în anexa nr. 2 la ROFUIP/ 2015.

Capitolul 3

Formațiunile de studiu

Art. 10

Învăţământul preşcolar cuprinde preşcolari cu vârste între 3 si 6 ani şi se organizează de regulă, pe grupe consituite după criteriul de vârstă al copiilor sau după nivelul de dezvoltare global a al acestora.

 • În Grădiniţa cu P.P. nr. 12, formațiunile de studiu cuprind grupe conform nivelului de vărstă și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, conform prevederilor legale.
 • Efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar se constituie conform prevederilor legale.

Titlul III

Managementul unității de învățământ

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art. 11

 • Managementul Grădiniţei cu P.P. nr. 12, este asigurat în conformitate cu prevederile legale.
 • Grădiniţa cu P.P. nr. 12 ca unitate de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de director.
 • Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, autoritățile administrației publice locale.

Art. 12

Consultanța și asistența juridică pentru Grădiniţa cu P.P. nr. 12,  se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul școlar, prin consilierul juridic.

Capitolul 2

Consiliul de administrație

Art. 13

 • Consiliul de administrație este organ de conducere al Grădiniţei cu P.P. nr. 12
 • Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.
 • Directorul unității este președintele consiliului de administrație.

Art. 14

 • La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezentantul organizației sindicale reprezentative din unitatea de învățământ, cu statut de observatori.
 • Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul organizației sindicale reprezentative din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație.
 • Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură.

Capitolul 3

Directorul

Art. 15

 • Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu prevederile prezentului regulament.
 • Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității administrativ- teritoriale în a cărui rază teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean, pentru unitățile de învățământ special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).
 • Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general. Modelul-cadru al contractului de management educațional este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).
 • Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.
 • Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. în această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. în funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului unității de învățământ.

Art. 16

 • În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:
 1. este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;
 2. organizează întreaga activitate educațională;
 3. organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;
 4. asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților și elevilor;
 5. asigură managementul operațional al unității de învățământ;
 6. asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și local;
 7. coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ;
 8. asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
 9. semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
 10. prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de administrație, este prezentat în fața Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar.
 • În exercitarea funcției de ordonator de credite directorul are următoarele atribuții:
 1. propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară,
 2. răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ?
 3. se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 4. răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ.
 • În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:
 1. angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
 2. întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic;
 3. propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului;
 4. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
 • Alte atribuții ale directorului sunt:
 1. propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliului de administrație;
 2. coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre aprobare consiliului de administrație;
 3. coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR);
 4. propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 12;
 5. stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație;
 6. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic, precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;
 7. numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, educatoarele grupelor, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
 8. stabilește, prin decizie, componența comisiilor din cadrul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație;
 9. aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic;
 10. propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al unității de învățământ;
 11. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de administrație;
 12. asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;
 13. controlează, cu sprijinul responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;
 14. monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
 15. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de învățământ;
 16. consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale personalului didactic, precum și întârzierile personalului didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;
 17. își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;
 18. asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare:
 19. răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;
 20. aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ.
 • Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile.
 • Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale.
 • În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către către un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinara și se sancționează conform legii.

Art. 17

În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile Art. 16, directorul emite decizii.

Art. 18

Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia.

Art. 19

 • Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul regulament și de contractul colectiv de muncă aplicabil.
 • Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar general.

Titlul IV

Personalul unităților de învățământ

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art. 20

 • În cadrul Grădiniţei cu P.P. nr. 12, personalul este format din personal didactic, didactic de conducere, didactic auxiliar și personal nedidactic.
 • Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitatea de învățământ se face prin concurs/ examen, conform normelor specifice.
 • Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în Grădiniţa cu P.P. nr. 12 se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 21

 • Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din Grădiniţa cu P.P. nr. 12 sunt cele reglementate de legislația în vigoare.
 • Personalul din Grădiniţa cu P.P. nr. 12 trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.
 • Personalul din Grădiniţa cu P.P. nr. 12 trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.
 • Personalului din Grădiniţa cu P.P. nr. 12 îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.
 • Personalului din Grădiniţa cu P.P. nr. 12 îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.
 • Personalul din Grădiniţa cu P.P. nr. 12 are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare.
 • Personalul din Grădiniţa cu P.P. nr. 12 are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.

Art. 22

 • Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale Grădiniţei cu P.P. nr. 12.
 • Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele consultative, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.
 • Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de învățământ.

Art. 23

Personalul didactic este organizat în comisia metodică și în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea comisiilor.

Art. 24

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului în conformitate cu organigrama unității de învățământ.

La nivelul Grădiniţei cu P.P. nr. 12, funcționează următoarele compartimente de specialitate: financiar-contabil, administrativ.

Capitolul 2

Personalul didactic

Art. 25

Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 26

Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Sănătății.

Art. 27

 • Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii.
 • Se interzice personalului didactic să condiționeze calitatea prestației didactice la grupă de obținerea oricărui tip de avantaje de la copii sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

Art. 28

Educatoarea/dirigintele are următoarele atribuţii:

 1. a) coordonează activitatea grupei de preşcolari;
 2. b) preia, pe bază de proces-verbal, sala de grupă în care îşi desfăşoară activitatea prescolarii cărora le este educatoare/ diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
 3. c) prezintă părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
 4. d) urmăreşte frecvenţa preşcolarilor,  cercetează      cauzele  absenţelor şi aplică prevederile prezentului regulament;
 5. e) înregistrează într-un dosar al grupei, cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director, pentru justificarea absenţelor preşcolarilor;
 6. f) felicită părinţii sau tutorii preşcolarilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la grupă, sau în cadrul  activităţilor  extraşcolare;  înmânează  prescolarilor  diplome  şi  premii  la  festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar, sau cu alte ocazii;
 7. g) organizează consultaţii săptămânale, întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, se consultă cu aceştia în  legătură  cu  cauzele şi  măsurile  care vizează progresul şcolar  al  copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre  comportamentul preşcolarilor şi progresele obţinute;
 8. h) solicită directorului, aprobare pentru participarea organizată a preşcolarilor la activităţi în cluburi de joacă, săli sportive, cultural-artistice, în afara unităţii de învăţământ;
 9. i) completează catalogul clasei şi  răspunde  de  exactitatea  datelor  înscrise şi  de  starea  fizică  a acestuia;
 10. j) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, în funcţie de particularităţile colectivului de preşcolari;
 11. k) organizează, în calitate de educatori, la începutul fiecărui an şcolar, şi ori de câte ori este nevoie, şedinţe cu părinţii în care se vor constitui comitetele de părinţi pe grupe.

l)exersează  cu preşcolarii, regulile de comportare în situaţii de urgenţă: incendii, cutremur etc.

Art. 29. (1) În calitate de angajat, educatoarea   are următoarele atribuţii şi obligaţii:

 1. a) îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite.
 2. b) respectă programul zilnic/nu lipseşte nemotivat; în cazul în care un cadru didactic nu-şi poate efectua orele din motive bine întemeiate, acesta are obligaţia de a anunţa în cel mai scurt timp conducerea unităţii de învăţământ şi, pe cât posibil, să încerce a asigura suplinirea lor.
 3. c) participa la consiliile profesorale şi la toate activităţile de care depinde prestigiul unitatii scolare.
 4. d) îndeplineste sarcinile ce-i revin în cadrul comisiilor din care face parte;

e)efectueză activităţile la grupă conform planificării săptămânale;

f)permite ieşirea preşcolarului din sala de grupă, în timpul desfăşurării activităţilor,  pentru motive întemeiate, asigurandu-se de supravegherea lui de către îngrijitoarea de sector, până la reîntoarcerea acestuia.

 1. g) consemnează absenţele preşcolarilor la începutul zilei, atât în catalogul grupei, cât şi în foaia de prezenţă (pentru calcularea contravalorii hranei zilnice a fiecărui copil);
 2. h) se preocupă de formarea continuă în specialitate şi psihopedagogie (prin studiu individual şi participarea la acţiunile de perfecţionare organizate de comisia metodică, centrul metodic la nivel de judeţ, CCD, alte instituţii de formare acreditate, prin susţinerea gradelor didactice).

i)pregăteşte permanent şi cu responsabilitate toate activităţile didactice. Cadrele didactice debutante  vor întocmi zilnic proiecte de activităţi.

j)solicită părinţilor, adeverinţa medicală de reintrare în colectivitate, eliberată (vizată) de medicul de familie, în cazul îmbolnăvirii.

k)semnează zilnic condica de prezenţă;

l)respectă deontologia profesională.

 1. m) foloseşte un limbaj corespunzător în relaţiile cu preşcolarii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi personalul instituţiei de învăţământ.

n)manifestă faţă de colegi,  stimă şi respect reciproc, sprijin în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. La acestea se adauga cele din fisa postului (Anexa 1).

Capitolul 3

Personalul nedidactic

Art. 30

 • Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de muncă aplicabile.
 • Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.
 • Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă.

Art. 31

 • Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de administratorul de patrimoniu.
 • Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul unității de învățământ.
 • Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. în funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
 • Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele necesare unității de învățământ.
 • Administratorul de patrimoniu trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării securității copiilor/personalului din unitate.

Capitolul 4

Evaluarea personalului din unitățile de învățământ

Art. 32

Evaluarea personalului didactic se face conform legislației în vigoare.

Art. 33

Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform prevederilor legale și ale regulamentului intern, în baza fișei postului.

Capitolul 5

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ

Art. 34

Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 35

Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Titlul V

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice

Capitolul 1

Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ

Secțiunea 1

Consiliul profesoral

Art. 36

 • Totalitatea cadrelor didactice din unitatea de învățământ constituie Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.
 • Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
 • Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
 • Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor.
 • Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.
 • Directorul numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.
 • La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor sociali.
 • La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.
 • Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.
 • Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

Art. 37

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 • gestionează și asigură calitatea actului didactic;
 • analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ;
 • alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic;
 • dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii;
 • dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;
 • aprobă componența nominală a comisiei metodice din unitate;
 • propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;
 • validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de consiliul de administrație;
 • avizează proiectul planului de școlarizare;
 • validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;
 • formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;
 • propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
 • propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de “Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;
 • dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare al Grădiniţei cu P.P. nr. 12;
 • dezbate, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a inspectoratelor școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 • dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;
 • alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;
 • îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;
 • propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

Art. 38

Documentele consiliului profesoral sunt:

 1. tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;
 2. convocatoare ale consiliului profesoral;
 3. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

Secțiunea 3

Comisia metodică

Art. 39

 • În cadrul Grădiniței cu p.p. nr.12 Comisia metodică se constituie din minimum trei membri
 • Activitatea comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii comisiei.
 • Ședințele comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei metodice consideră că este necesar.
 • Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la nivelul grădiniței, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul unității de învățământ.

Art. 40

Atribuțiile comisiei metodice sunt următoarele:

 1. stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate specificului unității și nevoilor educaționale ale copiilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;
 2. elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
 3. elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor;
 4. consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;
 5. elaborează instrumente de evaluare penru fiecare nivel de vărstă;
 6. organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;
 7. implementează standardele de calitate specifice;
 8. realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice.

Art. 41

Atribuțiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

 1. organizează și coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmește planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii comisiei metodice, precum și alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul comisiei);
 2. stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei metodice;
 3. atribuția de responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic;
 4. evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei metodice;
 5. propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare;
 6. răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar de specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei;
 7. are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ, cu acceptul conducerii acesteia;
 8. efectuează asistențe la ore, conform planului managerial sau la solicitarea directorului;
 9. elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;
 10. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

Capitolul 2

Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ

Secțiunea 1

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Art. 42

 • Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație.
 • Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, cu consiliul reprezentativ al părinților pe școală/asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.
 • Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice privind educația formală și non-formală
 • Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.

Art. 43

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții:

 1. coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală;
 2. avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei;
 3. elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în urma consultării părinților.
 4. elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, protecție civilă;
 5. identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației;
 6. prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
 7. diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;
 8. facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
 9. elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;
 10. propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ;
 11. facilitează vizite de studii pentru elevii, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional

Art. 44

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conține:

 1. oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;
 2. planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
 3. planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare;
 4. programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
 5. programe educative de prevenție și intervenție;
 6. modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor;
 7. măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;
 8. rapoarte de activitate semestriale și anuale;
 9. documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației Naționale, privind activitatea educativă extrașcolară.

Art. 45

 • Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ.

Capitolul 3

Comisiile din unitatea de învățământ

 

Secțiunea 1

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

Art. 46

La nivelul Grădiniței cu p.p. nr.12 funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitatea de învățământ.

Art. 47

 • Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar respectă reglementările naționale în vigoare.
 • Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar se stabilește prin decizia internă a directorului unității de învățământ, după discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație.

Art. 48

Grădinița cu p.p. nr.12, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.

Art. 49

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a copiilor și a personalului didactic în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ, asigurarea unui mediu securizat în unitatea de învățământ se realizează de către administrația publică locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art.50

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor și a personalului în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ. în acest sens, Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ;

elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor din unitatea de învățământ respectivă;

propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor și a personalului din unitate în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ.

Art. 51

În cadrul Grădiniței cu p.p. nr.12, se stabilesc condițiile de acces în școală a personalului unității, preșcolarilor  și al vizitatorilor, acestea fiind incluse în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

Art. 52

 • În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a Consiliul profesoral în cadrul Grădiniței cu p.p. nr.12 se stabilește pentru copii cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, cu sigla grădiniței în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.
 • Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Inspectoratului de poliție județean și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului.

 

Secțiunea 2

Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

Art. 53

 • La nivelul Grădiniței cu p.p. nr.12 se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității.
 • Comisia are drept scop promovarea, în cadrul Grădiniței cu p.p. nr.12, a principiilor școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din România.
 • La nivelul Grădiniței cu p.p. nr.12, Comisia este formată din 3 membri : două cadre didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.
 • Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității sunt următoarele:

elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ;

colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității;

propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul grupelor și al Grădiniței cu p.p. nr.12 care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;

elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;

identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz;

prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor școlii incluzive;

sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității;

elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ;

Secțiunea 3

Comisia de control managerial intern

Art. 54

 • La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.
 • Componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind această comisie se stabilesc, în funcție de complexitatea și de volumul activităților din fiecare unitate de învățământ, de către conducătorul acesteia. Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 55

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:

 1. asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;
 2. organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;
 3. coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor profesionale;
 4. conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii entități publice;
 5. organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât și între structurile unități de învățământ.

 

Secțiunea 4

Alte comisii din unitățile de învățământ

Art. 56

 • La nivelul Grădiniței cu p.p. nr.12 se constituie și funcționează comisiile de lucru, prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile
 • . Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație.
 • Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, consiliul de administrație poate hotărî constituirea unor comisii temporare

. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație:

 Comisia pentru curriculum

Art. 57.  Comisia pentru curriculum are următoarele atribuţii:

a)Sprijină cadrele didactice debutante în formarea profesională;

b)Informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi prevederile curriculumului national;

 1. c) asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum;

d)Verifica  corectitudinea  întocmirii programelor CDS în unitate;

 1. e) Definitivează lista disciplinelor CDS pe grupe şi le transmite directorului/ inspectorului de specialitate spre avizare/aprobare;

f)elaborează oferta educaţională  şi strategia promoţională a unităţii şcolare.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii

Art. 58. (1) Ministerul Educaţiei adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.

(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, unitatea şcolară elaborează si adoptă  propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Art. 59. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 7 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde:

 1. a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
 2. b) reprezentanţi ai părinţilor
 3. c) reprezentanţi ai consiliului

(3) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.

(4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 2. b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea scolara respectiva, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
 3. c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 4. d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit le

(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Nationale  se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.

 

           Comisia educativă – pt. activităţi extracurriculare şi extraşcolare

Art.60. Componenta comisiei este stabilită de Consiliul de Administraţie.

Art.61. Comisia are următoarele atribuţii:

a)Coordoneză activitatea educativă din grădiniţă;

b)Propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (festivaluri, spectacole, tabere, excursii tematice, vizite, plimbări etc)

c)Organizează activitatea formaţiei de dansuri, echipe sportive, etc;

d)Coordonează pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare, a concursurilor şcolare, alte acţiuni şcolare şi extraşcolare.

e)Monitorizează derularea proiectelor educaţionale şi a celorlalte activităţi educative, semestrial, printr-un material de analiză sşi grafic de activităţi.

 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Art.62. Este constituit şi funcţionează în conformitate cu legea 90/1996 privind normele generale de protecţie a muncii.

Art.63. Comisia de protecţie a muncii are în componenţă: o educatoare pentru cadrele didactice şi administrator pentru personalul auxiliar şi nedidactic.

Art.64. Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un preşedinte desemnat de Consiliul de administraţie, de regulă, directorul.

Art.65. (1)Atribuţiile Comisiei de protecţie a muncii sunt:

a)Elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;

b)Organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare şase luni);

c)Efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor);

d)Monitorizarea efectuării controlului medical periodic/medicina muncii  şi completarea dosarelor medicale conform legislaţiei în vigoare;

e)Elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în grădiniţă şi în afara grădiniţei;

f)Asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor grădiniţei în colaborare cu administraţia.

Art.66. Comisia de protecţie a muncii se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.

 

     Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)

Art.67. (1)Atribuţiile comisiei PSI sunt:

a)Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă.

b)Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezinta periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.

c)Intocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.

d)Difuzează în salile de clasă,  cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.

e)Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de personalul unităţii în activitatea de prevenire a incendiilor.

f)Elaborează grafic de exerciţii/activităţi în caz de incendiu sau cutremur şi coordonează derularea acestora la datele stabilite.

 

Comisia pentru imaginea unităţii

Art.68.(1)Atribuţiile comisiei sunt:

a)Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în activitatea de lobby şi îmbunătăţirea imaginii acesteia la nivelul comunităţii locale;

b)Realizează periodic sondaje de opinie privind capitalul de imagine al unităţii de învăţământ;

c)Se implică în activităţi concrete de lobby şi îmbunătăţirea imaginii unităţii de învăţământ;

d)Urmăreşte activităţile care contribuie la creşterea prestigiului unităţii şi le popularizează în presă, site-ul grădiniţei, revistă, etc.

e)Elaborează scurte informări privind activitatea de lobby şi evoluţia capitalului de imagine al unităţii de învăţământ.

 

Comisia de mobilitate

Art.69 (1) In comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu se numesc cadre care fac parte din Consiliul de administraţie al acesteia.

(2)Atribuţiile comisiei sunt:

a)urmăreaşte punerea în practică şi respectarea prevederilor Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pentru fiecare an şcolar în parte, conform calendarului acesteia;

b)verifică dosarele de înscriere pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante/rezervate;

c)verifică documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante.

 1. d) evaluează obiectiv cadrele didactice afectate de restrângere de activitate;

e)stabileşte punctaje intermediare (acolo unde grila este superficial detaliată) în vederea evaluării obiective;

f)stabileşte punctajul cadrelor didactice care îşi depun dosarul la ISJ pentru diferite etape ale mişcării personalului didactic;

g)întocmeşte raportul scris înaintat CA pentru transferul prin consimţământ.

 

Comisia de arhivare documente şi gestionare material didactic

Art.70.   (1)Atribuţiile comisiei sunt:

a)Colectarea documentelor şcolare pentru arhivare la finele anului şcolar;

b)Gruparea documentelor în dosare, numerotate, şnuruite şi parafate, cronologic şi sistematic;

c)Păstrarea/arhivarea  documentelor justificative ş contabile, în conformitate cu prevederile legale,  în spaţii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;

d)Verificarea stării materialului didactic în format cartonat, existent în unitate;

e)Intocmirea evidenţei materialului didactic în format cartonat, pe teme de studiu;

f)Repararea materialului didactic dateriorat;

 (2)Evidenţa documentelor la arhiva se ţine cu ajutorul Registrului de evidenţă, potrivit legii, în care sunt consemnate dosarele şi documentele intrate în arhiva, precum şi mişcarea acestora în decursul timpului.

(3)Eliminarea din arhivă a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face de către o comisie, sub conducerea administratorului /ordonatorului de credite, după caz. In această situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se consemneaza scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidenţă al arhivei.

(4)Minibiblioteca  grădiniţei functionează  după un program stabilit de responsabili. Responsabilii organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi sunt interesati de completarea  fondului de carte si jocuri didactice.

Activităţile de bază ale responsabililor  sunt:

 1. a) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
 2. b) asigura evidenţa corectă a împrumuturilor efectuate de cadre didactice;
 3. c) răspund de gestionarea şi inventarierea bunurilor din minibiblioteca grădiniţei.

d)Contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ.

 

 

Comisia de inventariere

Art.71. Comisia de receptie şi de inventariere a patrimoniului şcolii se compune din 5 membri, desemnaţi de către Consiliul de Administraţie, la prima şedinţă din noul an şcolar.

Art. 72. Comisia de recepţie şi inventariere a patrimoniului instituţiei şcolare se întruneşte 2-3 ori pe an, sau de câte ori este nevoie.

Art.73. Comisia de recepţie şi inventariere are următoarele atribuţii:

 1. a) monitorizează activitatea de achiziţionare de material didactic, mobilier şcolar şi alte bunuri materiale;
 2. b) verifică şi semnează fiecare lista de bunuri achiziţionate;
 3. c) verifică corespondenţa dintre bunurile aflate pe listă şi cele achiziţionate în realitate;
 4. d) verifică încadrarea în standardul de calitate a bunurilor achiziţionate;
 5. e) colaborează cu administratorul de patrimoniu şi cu comisia de inventariere;
 6. f) verifică de 1-2 ori pe an patrimoniul grădiniţei după listele de inventar;
 7. g) verifică starea calitativă şi funcţionalitatea bunurilor şcolii;
 8. h) întocmeşte scurte rapoarte de constatare în legatură cu starea calitativă a unor bunuri din

patrimoniul şcolii;

 1. i) face propuneri pentru casarea acelor bunuri uzate moral sau cu grad mare de deteriorare;
 2. j) monitorizează întreaga bază materială a unităţii şcolare;
 3. k) face propuneri pentru îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii şcolare;

1) hotarăşte scoaterea din inventar a bunurilor casate pe baza referatului întocmit de comisia de casare;

 1. m) sesizează conducerea şcolii şi Consiliul de administraţie cu privire la anumite lipsuri,

disfuncţionalităţi sau deteriorări premature ale unor bunuri din patrimoniul unităţii şcolare;

 1. n) realizează rapoarte periodice privind activitatea comisiei.

Comisia de casare.

Art.74.   Comisia de casare are următoarele atribuţii:

a)întocmeşte  procesele verbale de casare al activelor fixe corporale şi necorporale şi pentru materialele de natura obiectelor de inventar, pentru fiecare gestiune în parte;

b)prezintă conducerii instituţiei publice procesele verbale sus menţionate,  pentru aprobare;

 1. c) colaborează cu comisia de inventariere a patrimoniului grădiniţei, cu administratorul de patrimoniu şi administratorul financiar al unităţii şcolare;

d)verifică starea bunurilor propuse pentru casare de către comisia de inventariere;

e)verifică încadrarea bunurilor în termenul de folosinţă conform Legii patrimoniului;

f)hotarăşte casarea acelor bunuri care au depăşit termenul de folosinţă şi scoaterea din uz a acelor bunuri care au suferit o deteriorare prematură;

g)întocmeşte referate care vizează casarea anumitor bunuri.

Comisia de recepţie lucrari şi reparaţii.

Art.75.        Comisia de recepţie lucrări şi reparaţii se întruneşte ori de cate ori există efectuate lucrări şi reparaţii şi este necesară recepţia acestora.

Art .76.Comisia de recepţie lucrări şi reparaţii are următoarele atribuţii:

a)efectuează recepţia finală privind lucrările de execuţie şi reparaţii;

b)constată că lucrarea (nu) corespunde calitativ conform devizului estimativ;

c)respectă prevederile legale de recepţie a lucrărilor.

d)verifică termenul de garanţie a  lucrării, executantul obligându-se a răspunde la solicitările beneficiarului ori de cate ori este nevoie în această perioadă.

Comisia pentru recepţie alimente şi materiale

Art.77.Comisia are următoarele atribuţii:

a)verifică  cantitativ şi calitativ alimentele/materialele achiziţionate de unitatea de învăţământ.

b)sesizează conducerea grădiniţei  şi contabilitatea în situaţiile în care produsele şi alimentele

furnizate de agenţii economici nu corespund din punct de vedere calitativ, igienic sau  al termenului de garanţie;

c)respecta legislaţia în vigoare privind normele igienice.

 Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare(activitate temporară)

Art. 78.

1.Se constituie în conformitate cu Legea nr 1/2011, cu  şi art. 28 lit. G din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, prin numirea acesteia de către consiliul profesoral al grădiniţei.

 1. Componenţa comisiei de disciplină se stabileşte de către consiliul profesoral al grădiniţei, prin

numirea a 3-5 membri, dintre care unul fiind reprezentant al organizaţiei sindicale din unitatea de învăţământ, toti membrii comisiei fiind propuşi şi acceptaţi drept persoane recunoscute cu înaltă calitate morală, civică şi profesională.

 1. Comisia de disciplină poate funcţiona cu caracter permanent dacă are conceput un statut propriu de funcţionare, altfel, aceasta funcţionează doar cu caracter temporar.
 2. Comisia de disciplină are rolul de a cerceta eventualele fapte care se pot constitui în abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al grădiniţei, conform legislaţiei în vigoare şi Regulamentului de ordine interioară.
 3. Atunci când comisia de disciplină funcţionează cu caracter permanent, acesteia îi revine rolul de a monitoriza acele fapte savârşite de personalul grădiniţei, care se pot constitui în abateri disciplinare, conform legislaţiei în vigoare.
 4. Atunci când comisia de disciplină functionează cu caracter permanent, aceasta poate fi sesizată de către diferite persoane, sau se poate autosesiza în legătura cu anumite fapte care se pot constitui în abateri disciplinare, conform legislaţiei în vigoare, iar comisia poate demara demersul privind cercetarea abaterilor prezumate.
 5. În cadrul cercetării abaterilor prezumate, comisia de disciplină are următoarele atribuţii, sarcini, competenţe şi responsabilităţi:
 6. Stabileşte faptele şi urmările acestora;
 7. Stabileşte împrejurările în care au fost săvârsite;
 8. Stabileşte existenţa sau inexistenţa vinovăţiei;
 9. Consemnează şi îndosariază orice alte date concludente referitoare la cazul cercetat;
 10. Obligativitatea audierii celui cercetat şi verificarea apărării;
 11. Înştiinţarea în scris cu minim 48 ore înainte a persoanei dorită a fi audiată;
 12. Înştiinţarea în scris cu minim 48 ore înainte a persoanei care trebuie să dea declaraţii scrise;
 13. Consemnarea prin proces-verbal a tuturor declaraţiilor verbale rezultate în timpul audierii;
 14. Anexarea la dosarul de cercetare a declaraţiilor persoanei cercetate;
 15. Anexarea la dosarul de cercetare a tuturor documentelor prezentate de persoana în cauză în scopul apărării;
 16. Constatarea prin proces-verbal al eventualului refuz din partea celui cercetat;
 17. Permite persoanei cercetate de a lua cunoştinţă de toate actele cercetării în scopul producerii de probe în apărare;
 18. Finalizarea cercetării şi întocmirea raportului de cercetare.
 19. Comisia de disciplină înaintează raportul privind cercetarea abaterilor prezumate consiliului profesoral, pentru stabilirea gradului de vinovăţie şi aplicarea eventualelor sancţiuni.
 20. În cazul înregistrării unor abateri de către unul dintre membrii comisiei de disciplină, directorul Grădiniţei convoacă consiliul profesoral şi propune alegerea unei alte comisii de disciplină, care va funcţiona după aceleaşi reguli, precum cea cu caracter permanent.

Comisia de mediere

Art.79. Comisia de mediere are următoarea componenţă:

 • directorul;
 • şeful comisiei de dezvoltare a resursei umane şi formare profesională;
 • profesorul de consiliere psihopedagogică.

Art.80. În situaţia în care un membru al comisiei se află implicat într-un conflict, acesta nu poate face parte din comisia de mediere a conflictului respectiv.

Art.81.Comisia de mediere are următoarele atribuţii:

a)Medierea conflictelor  prin dialog, de regulă, cu invitarea părţilor;

b)Soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, evitandu-se astfel, escaladarea acestora şi convocarea comisiei de disciplină.

Comisia SIIR

Art.82. Comisia SIIR are următoarele atribuţii:

 1. încarcă, gestionează şi răspunde de corectitudinea şi completitudinea datelor.

Comisia pentru asigurarea fluxului informaţional

Art.83. Comisia pentru asigurarea fluxului informaţional are următoarele atribuţii:

a)prezentarea ofertelor de publicaţii de specialitate, mijloace şi softuri educaţionale de la diferite edituri;

b)asigurarea diseminării informaţiei pe sectoare de activitate, ture, etc.

c)distribuirea materialului achiziţionat şi a obligaţiilor financiare pentru caiete auxiliare, cd-uri educaţionale, planşe, jocuri, reviste,  etc, aprobate de părinţi, pentru îmbunăţăţirea activităţii didactice cu preşcolarii.

Comisia pentru sănătate şi igienă

Art.84. Comisia pentru sănătate şi igienă are următoarele atribuţii:

 1. a) monitorizarea situaţiei efectuării controlului medical periodic;
 2. b) monitorizarea situaţiei prelucrării normelor de igienă, prin activităţi accesibile preşcolarilor;
 3. c) initţierea de concursuri pe tema de igienă, sănătate.

Comisia pentru ambient educaţional

Art.85. Comisia pentru ambient educaţional are următoarele atribuţii:

a)selectează lucrări cu tematică prestabilită;

b)organizează expoziţii tematice cu lucrări ale preşcolarilor din grădiniţă;

c)organizează panouri tematice pentru diseminarea informaţiei către părinţi;

d)propune, initiază, organizează elemente de ambient educaţional într-o manieră estetică sugestivă, stimulativă, care să suscite interesul preşcolarilor, părinţilor.

Capitolul 4

Tipul și conținutul documentelor manageriale

Art. 86

Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

 1. documente de diagnoză;
 2. documente de prognoză;
 3. documente manageriale de evidență.

Art. 87

 • Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt:
 1. rapoartele semestriale asupra activității desfășurate;
 2. raportul anual asupra activității desfășurate;
 3. rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;
 4. raportul de evaluare internă a calității
 • Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, dedicate unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor educaționale.

Art. 88 Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate se întocmește de către echipa managerială, în general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul este prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administrație, cât și consiliului profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al doilea/anului școlar următor.

Art. 89 Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe site-ul unității de învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice altă formă de mediatizare – tipărire, afișare etc. – devenind astfel document public.

Art. 90 Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și este prezentat spre validare atât consiliului de administrație, cât și consiliului profesoral.

Art. 91

 • Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare.
 • Documentele de prognoză sunt:
 1. planul de dezvoltare instituțională;
 2. programul managerial (pe an școlar);
 3. planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar);
 4. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
 • Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului unității de învățământ.

Art. 92

 • Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung al unităților din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal și se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 5 ani, ținând cont de indicatori naționali și europeni. Acesta conține:
 1. prezentarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale, relația cu comunitatea locală și schema organizatorică;
 2. analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului extern (de tip PEST);
 3. viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității de învățământ;
 4. planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de învățământ, fiind structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse necesare, responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea anuală;
 5. planul operațional al etapei curente.
 • Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație.
 • Planul de acțiune al școlii este parte a planului de dezvoltare instituțională al unității de învățământ profesional și tehnic, care corelează oferta în educație și formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acțiune.
 • Planul de acțiune al școlii se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic.

Art. 93

 • Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu și se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar.
 • Programul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspectoratului școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor strategice ale planul de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv.
 • Programul managerial se avizează de către consiliul de administrație și se prezintă consiliului profesoral.

Art. 94

Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor programului managerial și ale planului de îmbunătățire a calității educației corespunzător etapei.

Art. 95

 • Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial va cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective.
 • Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de control managerial intern, subordonată directorului unității de învățământ.

Art.96

Documentele manageriale de evidență sunt:

 1. statul de funcții;
 2. organigrama unității de învățământ
 3. schemele orare ale unității de învățământ;
 4. planul de școlarizare aprobat;
 5. dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și control/programe operative săptămânale;
 6. dosarul privind siguranța în muncă;
 7. dosarul privind protecția civilă;
 8. programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale.

Titlul VI

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic

Capitolul 1

Compartimentul secretariat

Art. 97

În cadrul Grădiniței cu p.p..nr.12 compartimentul secretariat este atribuit directorului având următoarele responsabilități:

 1. asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ;
 2. întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ;
 3. întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de către consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ;
 4. înscrierea preșcolarilor pe baza dosarelor personale, ținerea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea preșcolarilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;
 5. completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create și intrate în unitate – statele de funcții pentru personalul unității;
 6. asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting raporturile juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice;
 7. întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ;
 8. gestionarea corespondenței unității de învățământ;
 9. directorului, sunt stabilite în sarcina sa.
 • Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, caracterizărilor și a oricăror documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.

Capitolul 2

Compartimentul financiar

Secțiunea 1

Organizare și responsabilități

Art. 98

 • Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței contabile, întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor.
 • Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar cu denumirea generică de „contabil” sau „contabil șef’.
 • Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 99

Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale:

 1. desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 2. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
 3. întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
 4. informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția bugetară;
 5. organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
 6. consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 7. efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;
 8. întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
 9. îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
 10. implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
 11. avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unității;
 12. asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
 13. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
 14. exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administrație.

Secțiunea 2

Management financiar

Art. 100

 • Întreaga activitate financiară a Grădiniței cu p.p. nr.12 se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare
 • Activitatea financiară a Grădiniței cu p.p. nr.12se desfășoară pe baza bugetului propriu care cuprinde, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanțare – de bază, complementară și suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare.

Art. 101

Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorul și consiliul de administrație al Grădiniței cu p.p. nr.12 actualizează și definitivează programele anuale de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 102

Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare

Capitolul 3

Compartimentul administrativ

Secțiunea 1

Organizare și responsabilități

Art. 103

 • Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ.
 • Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 104

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale:

 1. gestionarea bazei materiale a unității de învățământ;
 2. realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;
 3. asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
 4. realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;
 5. recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unității de învățământ;
 6. înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile contabile;
 7. ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;
 8. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe linia securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.;
 9. întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a documentațiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziții publice;
 10. întocmirea documentației pentru organizarea licitațiilor și monitorizarea executării contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învățământ cu persoane fizice sau juridice;
 11. alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

Secțiunea 2

Management administrativ

Art. 105

Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 106

 • Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unității de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.
 • Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.

Art. 107

 • Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către consiliul de administrație.

 

Titlul VII

Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar

Capitolul 1

Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației

Art. 108

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt preșcolarii.

Art. 109

 • Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea în cadrul Grădiniței cu p.p. nr.12, conform prevederilor legale în vigoare. la o dată stabilită de forurile superioare, de regulă, în sem. II al anului, pentru anul şcolar viitor, sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile, în funcţie de domiciliul copiilor.
 • La înscriere au prioritate preşcolarii din zona arondată Grădiniței cu p.p. nr.12 stabilită de ISJ Tulcea,
 • Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

Capitolul 2

Statutul beneficiarilor primari ai educației

Secțiunea 1

Drepturile beneficiarilor primari ai educației

Art. 110

 • Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate frecventa, în condițiile prevăzute de lege, formă de învățământ preșcolar, în limba română, indiferent de limba sa maternă și de limba în care a studiat anterior.
 • De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.

Art. 111

Pentru beneficiarii primari ai educației minori, opțiunea pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma se exercită, de către părinți, respectiv părinți, tutori sau susținători legali prin cerere scrisa adresată conducerii unității.

Art. 112

 • Preșcolarii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.
 • Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al preșcolarilor.
 • Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea, preșcolarilor.
 • Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 113

 • Preșcolarii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.
 • Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai preșcolarilor au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici.

Art. 114

 • Preșcolarii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
 • Preșcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecție socială (hrană, supraveghere și odihnă) pe durata parcurgerii programului educațional în cadrul unității de învățământ, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.
 • Preșcolarii din unitățile de învățământ de stat beneficiază de asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități medicale de stat.
 • La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a, preșcolarilor.
 • Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice.

Art. 115 Preșcolarii au dreptul să participe la activități extrașcolare.

 • Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.

(2) În gradiniţă, conform legii, libertatea cadrelor didactice, împreună cu preşcolarii, de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii, este garantată.

(3) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea  publică,  sănătatea  şi  moralitatea,  drepturile  şi  libertăţile  cetăţeneşti  sau  prevederile  prezentului regulament de ordine interioara  şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

Secțiunea 2

Obligațiile beneficiarilor primari ai educației

Art. 116

 • Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.
 • Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:
 1. prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
 2. regulile de circulație;
 3. normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;
 4. normele de protecție civilă;
 5. normele de protecție a mediului.

Capitolul 4

Activitatea educativă extrașcolară

Art. 117

 • Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
 • Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe preșcolari, de către educatoare cât și la nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
 • Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de învățământ, în conformitate cu opțiunile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ.
 • Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.
 • Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Art. 118

Transportul  prescolarilor pentru a  desfădesfăşura activităţi extracurriculare

 (1)Transportul preşcolarilor  către locaţii unde se desfăşoară activităţi extracurriculare şi/sau extraşcolare presupune respectarea şi asumarea următoarelor obligaţii de către cadrul/cadrele didactice  care initiază şi desfăşoară respectiva  activitate  extraşcolară:

 1. a) solicită aprobarea de către conducerea unităţii de învăţământ, a cererii de deplasare cu grupa de preşcolari, către locaţia unde îşi desfăşoară activitatea extraşcolară;

b)are încheiate  forme legale de colaborare/parteneriat/proiect educaţional cu instituţia care pune la dispoziţie spaţiul şi logistica necesară bunei desfăşurări a activităţii extraşcolare;

c)instruieşte preşcolarii pentru respectarea regulilor de circulaţie şi transport în comun specifice/in concordanţă cu vârsta acestora;

 1. d) se asigură că, mijlocul de transport cu care se deplasează grupa de preşcolari, are autorizaţie de transport copii;

e)are obligaţia să supravegheze preşcolarii în timpul transportului şi să asigure siguranţa şi securitatea acestora pe toată perioada plecării din unitatea de învăţământ.

Art. 119

Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ se centrează pe:

 • gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe cheie;
 • gradul de responsabilizarea și integrare socială;
 • adoptarea unei culturi organizațional demne și decente;
 • gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții.

Art. 120

 • Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
 • Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.
 • Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate.

Capitolul 5

Evaluarea beneficiarilor primari ai educației

Secțiunea 1

Evaluarea rezultatelor învățării

Art. 121

Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.

Art. 122

 • Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii.

(2) Fiecare semestru cuprinde și perioade de consolidare și de evaluare a competențelor dobândite de beneficiarii primari ai educației. în aceste perioade se urmărește:

 1. ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învățare;
 2. fixarea și sistematizarea cunoștințelor;
 3. stimularea preșcolarilor cu ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și în formarea și dezvoltarea atitudinilor;
 4. stimularea pregătirii preșcolarilor capabili de performanță înaltă.

Art. 123

 • Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
 1. chestionări orale;
 2. experimente și activități practice;
 3. portofolii;
 4. probe practice;
 5. alte instrumente stabilite de comisia metodică și aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice /inspectoratele școlare.

Art. 124

 • Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
 1. aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelurile preșcolar

Art. 125

 • Pentru nivelul preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții, tutorii sau susținătorii legali.

Capitolul 6

Transferul beneficiarilor primari ai educației

Art. 126

 • În învățământul preșcolar, beneficiarii primari ai educației se pot transfera de la o grupă la alta, în cadrul unității de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de preșcolari la grupă.

Titlul VIII

Evaluarea unității de învățământ

Capitolul 1

Dispoziții generale

Art. 127

Evaluarea instituțională a Grădiniței cu p.p. nr.12 se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

 1. inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;
 2. evaluarea internă și externă a calității educației.

Art. 128

 • Conducerea Grădiniței cu p.p. nr.12 și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu excepția situațiilor în care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceștia nu-și pot desfășura activitățile profesionale curente.

Capitolul 2

Evaluarea internă a calității educației

Art. 129

 • Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru Grădinița cu p.p. nr.12 și este centrată preponderent pe rezultatele procesului învățării.
 • Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul preuniversitar.

Art. 130

 • În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Grădiniței cu p.p. nr.12 s-a înființat Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).
 • Pe baza legislației în vigoare, unitatea a elaborat și adoptat propria strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.
 • Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.

 

Titlul IX

Partenerii educaționali

Capitolul 1

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 131

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul.

Art. 132

 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.
 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să dobândească informații numai referitor la situația propriului copil.

Art. 133

 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are acces în incinta unității de învățământ dacă:
 1. a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul unității de învățământ;
 2. desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
 3. depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
 4. participă la întâlnirile educatoarea/institutorul/ profesorul pentru învățământ preșcolar.
 • Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 134

 • Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare.
 • Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut.

Art. 135

 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu salariatul unității de învățământ implicat cu educatoarea/ profesorul pentru învățământul preșcolar, cu directorul unității de învățământ. în situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ.
 • În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar.
 • În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului are dreptul să solicite rezolvarea situației la Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Capitolul 2

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 137

 • Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalți preșcolari din colectivitate.
 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar pentru a cunoaște evoluția copilului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei, institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar, cu nume, dată și semnătură.
 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de copil.
 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal al preșcolarilor din Grădinița cu p.p.nr.12 are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. în cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

Art. 138

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor și a personalului unității de învățământ.

Art. 139

Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare al Grădiniței cu p.p. nr.12  este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor.

Capitolul 3

Adunarea generală a părinților

Art. 140

 • Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor de la grupă.
 • Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor.
 • În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de preșcolari și nu situația concretă a unui elev. Situația unui preșcolar se discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al preșcolarului

Art. 141

 • Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatoare /profesorul pentru învățământul preșcolar, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.
 • Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor din grupa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. în caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți.

Capitolul 4

Comitetul de părinți

Art. 142

 • În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe, se înființează și funcționează comitetul de părinți.
 • Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de educatoare/învățător/institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar care prezidează ședința.
 • Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
 • Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învățământul preșcolar.
 • Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor în adunarea generală a părinților la nivelul , în consiliul reprezentativ al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.

Art. 143

Comitetul de părinți are următoarele atribuții:

 1. pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților ; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;
 2. sprijină educatoarea/profesorul pentru învățământ preșcolar în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare;
 3. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din grupă și din unitate;
 4. sprijină conducerea Grădiniței cu p.p. nr.12 și educatoarea /profesorul pentru învățământ preșcolar  și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei și a unității de învățământ;
 5. sprijină Grădiniței cu p.p. nr.12 și educatoarea /profesorul pentru învățământ preșcolar  în activitatea de consiliere ;
 6. se implică activ în asigurarea securității copiilor pe durata orelor de curs, precum și în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;
 7. prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există.

Art. 144

Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în relațiile cu conducerea Grădiniței cu p.p. nr.12 și alte foruri, organisme și organizații.

Art. 145

 • Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.
 • Sponsorizarea unei grupe de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali.
 • Este interzisă implicarea copiilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.

Capitolul 5

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți

Art. 146

 • La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.
 • Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor de părinți.

Art. 147

 • Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
 • Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.
 • Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.
 • Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.
 • Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.
 • Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 148

Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

 1. propune cadrelor didactice ale Grădiniței cu p.p. nr.12 discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii;
 2. sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 3. susține Grădinița cu p.p. nr.12 în derularea programelor de prevenire și de combatere  a violenței în mediul școlar;
 4. promovează imaginea Grădiniței cu p.p. nr.12în comunitatea locală;
 5. se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
 6. susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
 7. susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
 8. colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
 9. sprijină conducerea Grădiniței cu p.p. nr.12 în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
 10. susține Grădinița cu p.p. nr.12 în activitatea de consiliere a copiilor;
 11. se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
 12. sprijină conducerea Grădiniței cu p.p. nr.12 în asigurarea sănătății și securității elevilor;

Art. 149

 • Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
 1. modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
 2. sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
 3. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
 4. alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.

Capitolul 6

Contractul educațional

Art. 150

 • Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii preșcolarilor, în registrul de inscrieri, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.
 • Modelul contractului educațional prezentat în Anexa 2 ROFUIP/2015 este particularizat la nivelul Grădiniței cu p.p. nr.12 prin decizia consiliului de administrație, după consultarea consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 151

 • Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.
 • Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

Art. 152

 • Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților semnatare – respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.
 • Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.
 • Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.
 • Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
 • Candidații admiși în unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională încheie cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității contracte educaționale prin care sunt stabilite obligațiile părților contractante, conform instrucțiunilor specifice.

Capitolul 7

Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali

Art. 153

Grădinița cu p.p. nr.12 poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.

Art. 154

 • Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ.
 • Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
 • Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor și a personalului în perimetrul unității.

Art. 155

 • Grădinița cu p.p. nr.12 încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională.
 • Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor.
 • Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.
 • Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.
 • Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.

Titlul X

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 156

În Grădinița  cu p.p. nr.12, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.

(1)In incinta grădiniţei se amenajeaza loc pentru fumat, conform reglementărilor legislaţiei PSI.

Art. 157

În cadrul Grădiniței cu p.p. nr.12 se asigura dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a preșcolarilor și a personalului din unitate

Art. 158

 Prezentul regulament intră în vigoare de la data avizării lui în Consiliul de administrație, în urma prezentării, dezbaterii și aprobării  în Consiliul profesoral

Art.159.

 1. a) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa întregului personal angajat, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai preşcolarilor şi va fi afişat la sediul unităţii conform art. 243, alin.4 din Codul muncii.

b)În baza prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii şcolare, directorul va încheia cu părintele, contract de parteneriat grădiniţă-familie.

Art.160. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic al grădiniţei şi pentru părinţi.

Art.161.Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează.

Art.162. Modificările prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi intră în vigoare în termen de  o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoştinţă celor interesaţi.

PROGRAMUL ZILNIC

–  6 grupe cu orar prelungit –

 

Repere orare Jocuri şi activităţi didactice alese Activităţi pe domenii experienţiale Activităţi de dezvoltare personală
8,00 – 8,30 Jocuri şi activităţi alese - Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
8,30 – 9,00 - Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice)
9,00 – 11,00  Jocuri şi activităţi alese Activitate pe domenii de experienţiale Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min.)Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
11,00 – 13,30  Jocuri şi activităţi recreative - Activitate opţională (prima activitate de acest tip la nivel II)Rutină şi tranziţie: În aer liber ! (deprinderi igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)Rutină : Masa de prânz (deprinderi specifice)
13,30 – 15,30 Activităţi de relaxareJocuri şi activităţi alese - Rutină şi tranziţie: Ne pregătim să ne relaxăm! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)
15,30 – 16,00 - - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
16,00 – 17,30 Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale Activităţi recuperatorii pe domenii de experienţiale Rutină şi tranziţie: Din nou la joacă! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire)Activitate opţională (singura activitate de acest tip la nivel I sau -a doua, la nivel II)
17,30 - - Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

ANUL ŞCOLAR 2014/2015

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,

Nr.Crt. NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA DATA SEMNĂTURA
1. MINCU STELIANA DIR. 13.02.2015
2. UZUNIA MARIA EDUC. 13.02.2015
3. ILIESCU DUMITRA EDUC. 13.02.2015
4. BERECHET ECATERINA EDUC. 13.02.2015
POPOVICI CARMEN EDUC. 13.02.2015
6. NICHITOV  CORNELIA EDUC. 13.02.2015
7. DUMITRU DANIELA EDUC. 13.02.2015
8. GANESCU CECILIA EDUC. 13.02.2015
9. IOGU MARIA EDUC. 13.02.2015
10. TRIFANOV ANA-VALENTINA EDUC. 13.02.2015
11. PETRICHEI LILIANA EDUC. 13.02.2015
12. BUMBAC STELUTA EDUC. 13.02.2015
13. BONDAR ELEONORA EDUC. 13.02.2015
14. BUCSE GHERGHINA ADM. 13.02.2015
15. BARBOI LILIANA ÎNGRIJ. 13.02.2015
16. JECU VASILICA ÎNGRIJ. 13.02.2015
17. BESER GHIULMAN ÎNGRIJ. 13.02.2015
18. ANDREI  MIOARA BUC. 13.02.2015
19. BUFTEI ANDA ÎNGRIJ. 13.02.2015
20  NICA MARINELA ÎNGRIJ. 13.02.2015
21  SĂRACIN LĂCRĂMIOARA BUC. 13.02.2015
22  PARAU NADI ASIST. 13.02.2015
23

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>