PROIECTUL NATIONAL “NE JUCAM, INVATAM, NATURA O PROTEJAM!”

PROIECTUL NATIONAL “NE JUCAM, INVATAM, NATURA O PROTEJAM!”

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL

 

„ NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

-CONCURS  NAȚIONAL-

-SIMPOZION-

ediţia a III-a

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:          

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 12 TULCEA

 

COORDONATORI PROIECT

 • Mincu Steliana –  Inspector pentru învățământ preșcolar                            
 • Nichitov Paula – director Grădinița cu p.p. nr.12
 • Iliescu Dumitra
 • înv. preșc. Berechet Ecaterina
 • înv. preșc. Nichitov Cornelia
 • Uzunia Maria
 • înv. preșc Bondar Eleonora
 • Gănescu Cecilia
 • Iorgu Maria
 • Bumbac Steluța
 • Dumitru Daniela
 • înv. preșcolar Trifanov Ana Valentina
 • înv. preșc. Mocăniță Ramona

 

PARTENERI

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea
 • Liceul de Artă „George Georgescu”
 • Casa Corpului Didactic Tulcea
 • Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării
 • Casa Avramide Tulcea
 • Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
 • Unități de învățământ preșcolar participante, din județul Tulcea și din țară.

 

                            

ARGUMENT

 

Cum viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, ne propunem cu toţii să asigurăm o lume mai curată, în care copilul să ştie că fiecare gest contează, atât cel personal, cât şi cel al grupului, în cadrul comunităţii.

Educaţia pentru protecţia mediului bine realizată în grădiniţă şi apoi în şcoală răspunde la una din prevederile fundamentale ale Drepturilor Omului şi

anume : „Dreptul la sănătate, dreptul la viaţă!” căci ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine.

 

SCOP

Cultivarea unei atitudini responsabile faţă de mediu, conştientizarea pericolelor unei degradări accentuate a mediului.

 

   Obiective :

 • Desfasurarea activităţilor educative cu caracter experimental şi demonstrativ contribuind la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc (colectarea materialelor refolosibile, îngrijirea unor spaţii verzi, cultivarea plantelor ornamentale, economisirea apei şi energiei electrice);
 • Dezvoltarea abilităţilor practice şi a creativităţii utilizând tehnici variate atat prin îmbinarea tradiţionalului cu originalitatea cat si prin valorificarea materialelor din natura si
 • Promovarea schimbului de bune practici în vederea motivării copiilor de a participa la acţiuni care îmbogăţeasc condiţiile de mediu.
 • Stimularea curiozității pentru investigarea și înțelegerea mediului înconjurător.

 

Grup ţintă:

 • Preşcolari cu aptitudini, imaginaţie şi talent din grădiniţă.
 • Categoria de varsta 3-6 ani.
 • Cadre didactice

 

Durata şi locul de desfăşurare:

18 aprilie – 03 iunie 2016  la Grădiniţa cu  program prelungit nr. 12 Tulcea         

Secţiunile proiectului educațional

 1. simpozion
 2. concurs cu 3 secțiuni: desen, pictură și colaj

 

 

 

Regulament de participare:

 

SECŢIUNEA – I- SIMPOZION:

Tema: NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

 – Modalităţi de cultivare a unei atitudini responsabile faţă de mediu în grădiniţă - Exemple de bune practici-

 

Materialele se vor trimite în perioada 18 aprilie –20 mai 2016, obligatoriu    însoţite de fişa de înscriere, prin mail, la adresa n.cornelia@yahoo.com

             Acţiunea se desfăşoară la Casa Avramide Tulcea, în data de  3 iunie 2016  orele10, cu participarea directă/indirectă a cadrelor didactice implicate în simpozion.

 • Materialele se vor edita în power point, un număr de maxim 10 slide-uri.
 • Mesajul transmis trebuie sa respecte tematica proiectului si sa vizeze aspecte

 

cu un grad ridicat de interes.

 • Să conţină exemple din activitatea cu preşcolarii şi păreri personale ale autorilor.

 

Fiecare material trebuie să cuprindă  la începutul prezentării :

1.Titlul

2.Numele şi prenumele cadrului didactic 

3.Instituţia preşcolară în care îşi desfăşoară activitatea

Materialele  pot să cuprindă 2 autori numai la grădiniţele cu program prelungit. Bibliografia se consemnează la sfârşitul materialului.

 

SECŢIUNEA a II-a: -CONCURS NAȚIONAL-

         Tema:  NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

 • Lucrările vor fi realizate pe hârtie A4 cuprinzând  activităţi artistico-plastice sau  practice realizate de preşcolari respectând tema concursului.
 • Pentru lucrări se va realiza o etichetă (în colţul dreapta jos-față), care va conţine:

Titlul lucrării:

Numele şi prenumele preşcolarului

Grupa 

Secțiunea concursului

Grădiniţa de provenienţă

Numele cadrului didactic coordonator

 

 • Perioada de înscriere : 18 aprilie20 mai 2016 ( data postei ) pe adresa grădinitei :Grădiniţa cu  program prelungit nr.12 Tulcea , str. 24 Ianuarie, nr.2, loc. Tulcea, jud. Tulcea, cod 820049.
 • Lucrările se depun sau se trimit împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat , în dublu exemplar  va fi semnat și ștampilat de directorul unității de

 

învățământ, urmând ca un exemplar sa fie returnat odată cu rezultatele concursului;

 • Lucrările vor fi trimise împreună cu un plic autoadresat, format A4, timbrat corespunzător –  valoare timbru  3 lei;

        Nu se percepe taxa de participare.

 

FIECARE CADRU DIDACTIC POATE PARTICIPA LA AMBELE SECȚIUNI CU O LUCRARE LA SIMPOZION ȘI MAXIM 3 LUCRĂRI LACONCURS ( CÂTE O LUCRARE PENTRU FIECARE SECȚIUNE A CONCURSULUI).

        

CRITERII DE JURIZARE

 • Respectarea tematicii concursului
 • Transmiterea unui mesaj artistico – plastic
 • Încadrarea lucrarii în format A 4
 • Respectarea acurateţii şi originalităţii lucrărilor
 • Folosirea corectă a tehnicilor în realizarea lucrărilor.

NOTA: Vor fi descalificate lucrarile prescolarilor  in care se va constata interventia adultului .

 

Premierea lucrărilor se va face în data de 03 iunie 2016, în cadrul expoziţiei organizate cu lucrările participante la Casa  Avramide Tulcea.

Se vor acorda premiile I, II, III pentru lucrările participante la secțiunea concurs pe nivel de vârstă.

Diplomele vor fi trimise pe adresele de e-mail scrise in fișele de inscriere sau cu plicul autoadresat timbrat trimis odată cu lucrările.

 

RESURSE UMANE:

 • Cadrele didactice
 • Preşcolarii

 

 

REZULTATUL AȘTEPTAT:

 • Cultivarea unei atitudini responsabile faţă de mediu,
 • Conştientizarea pericolelor unei degradări accentuate a mediului.
 • Promovarea dialogului şi a comunicării între cadre didactice şi preşcolari din unităţi şi oraşe diferite;
 • Afirmarea talentului creativ şi artistic al copiilor şi al cadrelor didactice îndrumătoare;
 • Finalizarea concursului prin acordarea de diplome şi popularizarea acestora prin intermediul unei expoziţii cu lucrările participante: desene, picturi sau colaje.

 

 

 

EVALUAREA PROIECTULUI:

 • Expoziţie cu lucrările realizate de copii;
 • CD cu poze cuprinzând lucrările realizate şi prezentate în cadrul expoziţiei;
 • Diplome;
 • Portofoliul concursului.
 • Popularizarea proiectului pe site-ul grădiniței: gradinita12.ro,                 pe Facebook- ul unității: ” Gradinita Doisprezece Tulcea” si in revista gradinitei “ Traistuta fermecata”.

 

IMPACTUL:

Copiii îşi vor dezvolta competenţe ca:

 • O atitudine pozitivă față de mediul înconjurător.
 • Exprimarea liberă a sentimentelor prin artă.

 

JURIZAREA:

Va fi asigurată de  cadre didactice   și  specialiști în domeniu:

 • prof. Mincu Steliana I.S.J. Tulcea
 • Oancea Traian, Liceul de Artă „George Georgescu” Tulcea
 • Nichifor Gabriela, Director- Casa Corpului Didactic Tulcea

Educ. Nichitov Paula- director Grădinița cu p.p. nr.12

 • Ivancenco Liliana- ARBDD Tulcea
 • Reprezentant INCDDD Tulcea -

 

graficul Desfășurării proiectului:

 • Perioada de înscriere: 18 aprilie – 20 mai 2016
 • Perioada de desfăşurare a concursului 30 mai   – 03 iunie 2016
 • Festivitatea de premiere: 03 iunie 2016
 • Trimiterea diplomelor până pe 24 iunie 2016

 

 

PERSOANE DE CONTACT:

 

 

 • înv. preșcolar Nichitov Paula – director Grădinița cu p.p. nr.12 Tel : 0240/515171, email: gradinita12_tl@yahoo.com
 • înv. preșcolar Trifanov Ana Valentina – tel: 0763645098
 • Nichitov Cornelia email: n.cornelia@yahoo.com
 • Iliescu Dumitra- Tel: 0722760760
 • înv. preșc. Berechet Ecaterina – Tel : 0747028951

 

VĂ RUGĂM SĂ CONFIRMAȚI PARTICIPAREA LA EVENIMENT PÂNĂ PE  30 mai 2016

 

ANEXA 1

Grădinița cu p.p. nr.12 Tulcea                                                        Grădinița……………………………………….

Str.24 ianuarie  nr.2 loc.Tulcea                                                        …………………………………………………….

Tel./fax. 0240/515171                                                                     ……………………………………………………..

e-mail: gradinita12_tl@yahoo.com                                                ………………………………………………………

Nr. …………/……………                                                                                 Nr……………../……………………

 

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi………………………între grădinițele:

Gradinita cu p.p. nr.12 Tulcea, reprezentată de educ. Nichitov Paula, în calitate de director şi coordonator și ……………………………………………………..reprezentată de ………………………………………………..….., în calitate de partener în cadrul concursului

NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!” , ediţia iunie 2016.

Grădinița coordonatoare se obligă:

 • Să încheie parteneriate cu  grădinițe din alte judeţe
 • Să promoveze proiectul în cadrul grădinițelor din judeţele tarii
 • Să colecteze lucrările realizate de către parteneri
 • Să trimită participanţilor diplomele obţinute
 • Să promoveze  exemple de buna practica din proiect.

 

Grădinița  participantă/ parteneră se obligă:

 • Să înscrie preşcolarii  în concurs
 • Să îndrume preşcolarii în realizarea lucrărilor
 • Să expedieze lucrările pe adresa grădiniței initiatoare în termenele stabilite
 • Să distribuie preșcolarilor si cadrelor didactice participante diplomele.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte (grădinița coordonatoare si grădinița parteneră).

 

Grădinița cu p.p. nr 12 Tulcea                                                     …………………………………

Director,                                                                                      Director,

Educ. Nichitov Paula                                                                …………………………

 

 

ANEXA 2

 

FORMULAR  DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZION

Tema:NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

Exemple de bune practici /Modalităţi de cultivare a unei atitudini responsabile faţă de mediu în grădiniţă

 

3 iunie 2016

 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic:……………………………………………….

Funcţia:…………………………………………………………………………………

Unitatea de învăţământ:……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Telefon:…………………………………………………………………………………………………………..

Titlul lucrării:…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adresa e-mail unde vor fi trimise diplomele:……………………………………

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic,

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

FORMULAR  DE ÎNSCRIERE

la concursul national NE JUCĂM,  ÎNVĂŢĂM, NATURA O PROTEJĂM!”

3 iunie 2016

Numele îndrumătorului……………………………………………….

Prenumele îndrumătorului …………………………………………..

Unitatea de învăţământ:…………………………………………

E-mail………………… ………………unde se pot trimite diplomele

Tel……………………

Preşcolari participanţi:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele preşcolarilor/ elevilor Grupa     Secţiunea

 

 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic,

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>